Demonstrátori pályázat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Modernkori Történeti Tanszék minden félévben 1-2 demonstrátort alkalmaz az oktatási és tudományos tevékenység támogatására. A pályázatot jellemzően a vizsgaidőszakok kezdetén írjuk ki, s a vizsgaidőszak végéig bíráljuk el.

A pályáztatás és a pályázatok elbírálása a PTE BTK Demonstrátori szabályzata szerint történik.

 

A demonstrátor a PTE BTK tanszékeinek oktatói és tudományos tevékenységében közreműködő egyetemi hallgatója, akit az tanszék javaslatára a Kar dékánja és a Kari Tanács az eredményes tudományos diákkörös munkát végző és jó tanulmányi eredményt felmutató hallgatók közül pályázat alapján választ ki, és ezzel jogosulttá válik a közéleti ösztöndíj-pályázaton való részvételre.

 

Demonstrátori megbízás adható azon hallgatónak, aki nappali tagozatos, adott félévre bejelentkezett hallgató, a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel, illetve akinek magatartása, közösségi munkája példás és a választott szakterületen kiemelkedő eredményt ért el, továbbá aki kari vagy országos diákköri pályamunkát készített.

 

A demonstrátorok feladata, hogy oktatói támogatással

  • elmélyülten tanulmányozzák kiválasztott tudományos témájukat és intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak e területen;
  • e megbízás révén már egyetemi tanulmányaik alatt felelősséggel bekapcsolódjanak az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek;
  • kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítség őket tanulmányaik során;
  • tevékenységük során rendszeresen és eredményesen részt vegyenek a kari és országos tudományos diákköri munkában.

A demonstrátori tevékenység beosztását és a feladatkört az érintett tanszék vezetője határozza meg a PTE BTK Demonstrátori Szabályzatában foglalt irányelvek figyelembe vételével.

 

A demonstrátor - feladatainak ellátása érdekében - heti 10 órát köteles tölteni a felelős szervezeti egységénél. A demonstrátort a feladata elvégzéséért a HÖK részére benyújtott pályázatot követően intézményi közéleti ösztöndíj illetheti meg, mely nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 10%-át (2015. évben megállapított 11.900 Forint / hó).